गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

कार्य विवरण

 • क्र.सं. कार्यहरु जिम्मेवार शाखा कोठा नं गुनासो सुन्ने अधिकारी
  कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारबीच समन्वय कृषि ब्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  कृषि कर्जा एवं बाली बिमा सम्बन्धी कार्यमा समन्वय योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण कार्यको समन्वय योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  कृषि उपजको ब्यवस्थित बजारीकरणसँग सम्बन्धित कार्यहरु योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  अन्तर जिल्ला कृषि बजार बिकास ब्यवस्थापन योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  कृषि उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी कार्य उत्पादन तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन शाखा १० प्रमूख
  गुणस्तरीय कृषि उत्पादन श्रोत तथा सामग्रीहरुको उपलब्धतामा समन्वय उत्पादन तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन शाखा १० प्रमूख
  कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकिकरणको लागी नितिगत एवं समन्वयात्मक कार्यहरु कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  कृषि बाली बस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बन्धी कार्यहरु कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  १० प्रदेश एवं स्थानिय तहमा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धी सम्बन्धी कार्यको समन्वय उत्पादन तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन शाखा १० प्रमूख
  ११ कृषियोग्य जमिनको सदुपयोग तथा गैर कृषिमा प्रयोग निरुत्साहन सम्बन्धि कार्यहरुको समन्वय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  १२ कृषि क्षेत्रको विकासको लागी आवश्यक बजेट तथा जनशक्ती प्रक्षेपण बिश्लेषण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग र समन्वय योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  १३ कृषि यन्त्र अनुसन्धान विकास परिमार्जन उत्पादन बितरण प्रणालीको अनुगमन अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरि प्रभावकारी एवं उत्तरदायी बनाउने सम्बन्धी कार्य उत्पादन तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन शाखा १० प्रमूख
  १४ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नितिगत पृष्ठपोषण गर्ने कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  १५ कृषि बस्तुमा भन्सार छुट लगायतका व्यवस्थाका लागी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने  कृषि व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमूख
  १६ मातहत निकायबाट संचालित कृषि विकास कार्यक्रमहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा आवश्यक समन्वय गर्ने  उत्पादन तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन शाखा १० प्रमूख
  १७ कृषि विकासका साझेदारहरुसँग सम्पर्क समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कार्य योजना तथा तथ्यांक शाखा प्रमूख
  १८ निर्देशनालय तथा मातहतका कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने लगायतका प्रशासनिक कार्यहरु कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमूख
  १९ निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक विवरण तयार गरि अध्यावधिक गर्ने र विभिन्न आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु आर्थिक प्रशासन शाखा ११ प्रमूख
  २० निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको जिन्सी तथा पूजिगत सम्पत्तीको अभिलेख संरक्षण र सदुपयोग सम्बन्धी कार्यहरु जिन्सी शाखा प्रमूख