गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

सूचना तथा समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [समुदायस्तरमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम] सूचना तथा समाचार 2079-12-19 विवरण हेर्नुहोस्
2 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय परिवर्तन गरिएको सूचना । सूचना तथा समाचार 2079-12-02 विवरण हेर्नुहोस्
3 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [स्याउ भण्डारणको लागी कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम]। सूचना तथा समाचार 2079-11-05 विवरण हेर्नुहोस्
4 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम]। सूचना तथा समाचार 2079-11-05 विवरण हेर्नुहोस्
5 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [ग्रामिण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम]। सूचना तथा समाचार 2079-11-05 विवरण हेर्नुहोस्
6 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [कोल्ड रूम निर्माण कार्यक्रम तर्फ]। सूचना तथा समाचार 2079-10-29 विवरण हेर्नुहोस्
7 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [समुदाय मा आधारित स्याउ संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम तर्फ]। सूचना तथा समाचार 2079-10-29 विवरण हेर्नुहोस्
8 आवेदक छनौट गरिएको सूचना [कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम तर्फ]। सूचना तथा समाचार 2079-10-13 विवरण हेर्नुहोस्
9 उच्च घनत्व स्याऊ तथा ओखर को बिरूवा खरीद कार्य को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2079-10-09 विवरण हेर्नुहोस्
10 रकम जम्मा गर्ने म्याद थप गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 2079-09-19 विवरण हेर्नुहोस्
11 अनुदानमा उन्नत स्याउ बिरुवा प्राप्त लाभग्राही छनौट गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 2079-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
12 कार्यक्रम संचालनको लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 2079-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
13 अनुदानमा उन्नत ओखर बिरुवा प्राप्त लाभग्राही छनौट गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 2079-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
14 अनुदानमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीका बिरुवा प्राप्त गर्न प्रस्ताव आह्वान सूचना तथा समाचार 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्
15 आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
16 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । सूचना तथा समाचार 2078-12-17 विवरण हेर्नुहोस्
17 “कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम” र “कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना कार्यक्रम” को आबेदक छनौट गरिएको सुचना । सूचना तथा समाचार 2078-12-09 विवरण हेर्नुहोस्
18 आबेदक छनौट गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 2078-11-30 विवरण हेर्नुहोस्
19 पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सूचना तथा समाचार 2077-08-14 विवरण हेर्नुहोस्
20 आ.ब. २०७७/०७८ को कार्यक्रम संचालनको लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 2077-08-11 विवरण हेर्नुहोस्