गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

आ.व. २०७७-७८ का कार्यक्रमहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४ आ.व. २०७७-७८ का कार्यक्रमहरु 2077-08-14 विवरण हेर्नुहोस्